Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας Windows. Αναλυτικότερα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν:

1. Προσαρμογή σε διαφορετικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εργασίας.

2. Προσαρμογή του περιβάλλοντος των Η/Υ, στο προσωπικό στυλ εργασίας.