Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. τις βασικές αρχές marketing

2. τη βασική ορολογία του marketing

3. τις σύγχρονες τάσεις του marketing

4. τις βασικές αρχές του marketing υπηρεσιών

5. τη μεθοδολογία για εφαρμογή των γενικών αρχών του marketing στις ιδιομορφίες του κλάδου της εκπαίδευσης

6. τους αποτελεσματικούς τρόπους για τη διαφήμιση μιας επιχείρησης καθώς και των υπηρεσιών, που αυτή παρέχει