Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. τη μεθοδολογία για το σχεδιασμό ενός  προγράμματος προβολής μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου.

2. τη μεθοδολογία για τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου για τη βέλτιστη προβολή μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου.

3. τις φάσεις και τις μεθόδους της επικοινωνίας.

4. τους κανόνες προφορικής επικοινωνίας.

5. τα τμήματα και τις πιθανές υπηρεσίες που προσφέρει το κάθε τμήμα μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.

6. τις βασικές λειτουργίες – υπηρεσίες μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου.