Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. Τις διαδικασίες των προτύπων συστημάτων ποιότητας (παράδειγμα εφαρμογής ISO).

2. Τις φάσεις για την πιστοποίηση ενός συστήματος ποιότητας.

3. Τη διαδικασία πιστοποίησης όσο αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις.