Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. Τις βασικές αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις των προτύπων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

2. Τον ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΜΑS καθώς και τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

3. Διάφορα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης π.χ. Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA).

4. Την συμβολή του ποιοτικού ελέγχου και της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην βιωσιμότητα της επιχείρησης  της αειφόρου ανάπτυξης.

5. Την Αειφόρο Ανάπτυξη τόσο στο διεθνή όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο.

6. Τα σύγχρονα εργαλεία στην διαχείριση και επίλυση περιβαλλοντικών/αναπτυξιακών προβλημάτων.

7. Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Περιβάλλον και τα Συστήματα Ποιότητας.