Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. Τις βασικές αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις των προτύπων Συστημάτων Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας.

2. Τις διαδικασίες των προτύπων συστημάτων ποιότητας (παράδειγμα εφαρμογής ISO).

3. Διάφορα συστήματα ποιοτικού ελέγχου.

.