Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. τις βασικές αρχές πωλήσεων

2. τις μεθόδους κοστολόγησης των προϊόντων και των υπηρεσιών

3. τα χρησιμοποιούμενα μέσα πώλησης των προϊόντων (κυρίως βιβλίων)

4. τις υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο και τους τρόπους εφαρμογής τους στην πώληση