Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η εισαγωγή στους Η/Υ. Αναλυτικότερα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν:

1. Θετική στάση προς τις νέες τεχνολογίες και αντιμετώπιση των προκαταλήψεων σχετικά με τις δυσκολίες χρήσης τους.

2. Αίσθημα επάρκειας και αυτοπεποίθησης ως προς τις βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ.

3. Διερεύνηση προβλημάτων και νέων λειτουργιών κατά τη χρήση των εφαρμογών.

4. Ανάπτυξη της ικανότητας αυτοεκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης με χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας ή σχετικών εγχειριδίων.

5. Διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας.

6. Αξιοποίηση της χρήσης του διαδικτύου για την άντληση πληροφοριών προσωπικού / εργασιακού ενδιαφέροντος.