Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. Βασικές έννοιες σχετικά με τη δομή πληροφοριακών συστημάτων για εκπαίδευση.

2. Βασικές έννοιες σχετικά με τη λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος για εκπαίδευση.

3. Το θέμα της ένταξης ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

4. τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός διαδραστικού πίνακα (Smart board).

5. τις βασικές αρχές οργάνωσης του μαθήματος με διαδραστικούς πίνακες.

6. τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

7. τις βασικές αρχές ενός λογισμικού δημιουργίας, οργάνωσης και  προβολής μαθημάτων (Smart Notebook).