Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η περιγραφή όλων των απαιτούμενων ενεργειών δημιουργίας, μορφοποίησης και εκτύπωσης κειμένου. Αναλυτικότερα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

1. Να αναγνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες /το περιβάλλον εφαρμογής της επεξεργασίας κειμένου

2.Να επιλέγουν τον κατάλληλο χειρισμό εγγράφων

3. Να αναγνωρίζουν τους τρόπους ρύθμισης βασικών επιλογών της δημιουργίας εγγράφων

4. Να γνωρίζουν τις διαδικασίες σύνταξης ενός κειμένου

5.Να περιγράφουν τις διαδικασίες διαχείρισης ενός κειμένου

6. Να επιλέγουν τα κατάλληλα βοηθητικά εργαλεία για τη σύνταξη κειμένου

7. Να επιλέγουν τους κατάλληλους τρόπους μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγράφων

8. Να αναγνωρίζουν τις ρυθμίσεις σελίδας, κεφαλίδας και υποσέλιδου

9. Να περιγράφουν τους τρόπους εισαγωγής/διαχείρισης αντικειμένων/ πινάκων σε ένα έγγραφο

10. Να ορίζουν τους τρόπους διαχείρισης μαζικής αλληλογραφίας

11. Να περιγράφουν τις διαδικασίες εκτύπωσης ενός διαμορφωμένου εγγράφου