Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η περιγραφή όλων των λειτουργιών του λογισμικού επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων. Αναλυτικότερα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

1. Να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης βιβλίων εργασίας.

2. Να αναγνωρίζουν τους τρόπους εισαγωγής/ επεξεργασίας δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

3. Να γνωρίζουν τους τρόπους διαχείρισης των κελιών στο ίδιο ή σε διαφορετικό φύλλο εργασίας.

4. Να επιλέγουν τις κατάλληλες εντολές μορφοποίησης ενός φύλλου εργασίας και ενός κελιού.

5. Να απαριθμούν τους τύπους/συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται σε ένα λογιστικό φύλλο.

6. Να περιγράφουν τους τρόπους δημιουργίας, τροποποίησης, μορφοποίησης και επεξεργασίας ενός γραφήματος.

7. Να ορίζουν τους δυνατούς τρόπους διαμόρφωσης της εκτύπωσης ενός φύλλου εργασίας.