Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. το θεσμικό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας

2. τα συνήθη μέσα  και τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τους τρόπους συντήρησης του

3. τις συνήθεις πηγές / αιτίες επαγγελματικών κινδύνων (πυρκαγιά, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, εργονομικοί παράγοντες)

4. τις άμεσες και επείγουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων