Μέσα από αυτή την ενότητα οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για:

1. τα θέματα προστασίας προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων

2. τις βασικές αρχές προστασίας καταναλωτή

3. τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας