Μέσα από αυτή την ενότητα οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για:

1. τους βασικούς ορισμούς και τις δραστηριότητες της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

2. τη σημασία της και την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3. τις θεωρίες και τα συστήματα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

4. τα προϊόντα και τη διάκρισή τους σε κατηγορίες

5. την ταξινόμηση των προϊόντων σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα καταναλωτικά και τα βιομηχανικά προϊόντα