Μέσα από αυτή την ενότητα οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για:

1. την Επιχειρησιακή Επικοινωνία

2. τις Προσωπικές Πωλήσεις