Μέσα από αυτή την ενότητα οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για:

1. την οικονομική διαχείριση

2. τη λογιστική καταχώρηση οικονομικών παραστατικών

3. τη διαχείριση μισθοδοσίας προσωπικού με χρήση λογισμικού