Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναφορά στους ωφελούμενους σχετικά με:

1. τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, την Πληροφόρηση και τις Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.

2. τη σωστή σύνταξη ενός Βιογραφικού Σημειώματος.