Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

1. να κατανοούν το βασικό πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας

2. να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

3. να γνωρίζουν τις σύγχρονες μορφές εργασιακών σχέσεων

Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. το θεσμικό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας

2. τα συνήθη μέσα  και τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τους τρόπους συντήρησης του

3. τις συνήθεις πηγές / αιτίες επαγγελματικών κινδύνων (πυρκαγιά, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, εργονομικοί παράγοντες)

4. τις άμεσες και επείγουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η περιγραφή όλων των απαιτούμενων ενεργειών δημιουργίας, μορφοποίησης και εκτύπωσης κειμένου. Αναλυτικότερα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

1. Να αναγνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες /το περιβάλλον εφαρμογής της επεξεργασίας κειμένου

2.Να επιλέγουν τον κατάλληλο χειρισμό εγγράφων

3. Να αναγνωρίζουν τους τρόπους ρύθμισης βασικών επιλογών της δημιουργίας εγγράφων

4. Να γνωρίζουν τις διαδικασίες σύνταξης ενός κειμένου

5.Να περιγράφουν τις διαδικασίες διαχείρισης ενός κειμένου

6. Να επιλέγουν τα κατάλληλα βοηθητικά εργαλεία για τη σύνταξη κειμένου

7. Να επιλέγουν τους κατάλληλους τρόπους μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγράφων

8. Να αναγνωρίζουν τις ρυθμίσεις σελίδας, κεφαλίδας και υποσέλιδου

9. Να περιγράφουν τους τρόπους εισαγωγής/διαχείρισης αντικειμένων/ πινάκων σε ένα έγγραφο

10. Να ορίζουν τους τρόπους διαχείρισης μαζικής αλληλογραφίας

11. Να περιγράφουν τις διαδικασίες εκτύπωσης ενός διαμορφωμένου εγγράφου

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η διάκριση και η περιγραφή των υπηρεσιών του διαδικτύου. Αναλυτικότερα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

1. Να ερμηνεύουν τον όρο του διαδικτύου, του παγκόσμιου ιστού και της υπερσύνδεσης

2. Να διακρίνουν τους κινδύνους μόλυνσης με ιό των υπολογιστών

3. Να κατανοούν το ψηφιακό πιστοποιητικό

4. Να περιγράφουν το περιβάλλον ενός φυλλομετρητή

5. Να επιλέγουν την προβολή των πληροφοριών στο φυλλομετρητή

6. Να περιγράφουν την αναζήτηση σε ιστοσελίδες και την διαχείριση των περιεχομένων αυτών

7. Να ορίζουν την προεπισκόπηση σελίδων καθώς και τις παραμέτρους εκτύπωσης σελίδας

8. Να περιγράφουν τις βασικές έννοιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

9. Να ερμηνεύουν το περιβάλλον ενός προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. τις βασικές αρχές πωλήσεων

2. τις μεθόδους κοστολόγησης των προϊόντων και των υπηρεσιών

3. τα χρησιμοποιούμενα μέσα πώλησης των προϊόντων (κυρίως βιβλίων)

4. τις υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο και τους τρόπους εφαρμογής τους στην πώληση

Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. Τις βασικές αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις των προτύπων Συστημάτων Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας.

2. Τις διαδικασίες των προτύπων συστημάτων ποιότητας (παράδειγμα εφαρμογής ISO).

3. Διάφορα συστήματα ποιοτικού ελέγχου.

.

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η περιγραφή όλων των λειτουργιών του λογισμικού επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων. Αναλυτικότερα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

1. Να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης βιβλίων εργασίας.

2. Να αναγνωρίζουν τους τρόπους εισαγωγής/ επεξεργασίας δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

3. Να γνωρίζουν τους τρόπους διαχείρισης των κελιών στο ίδιο ή σε διαφορετικό φύλλο εργασίας.

4. Να επιλέγουν τις κατάλληλες εντολές μορφοποίησης ενός φύλλου εργασίας και ενός κελιού.

5. Να απαριθμούν τους τύπους/συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται σε ένα λογιστικό φύλλο.

6. Να περιγράφουν τους τρόπους δημιουργίας, τροποποίησης, μορφοποίησης και επεξεργασίας ενός γραφήματος.

7. Να ορίζουν τους δυνατούς τρόπους διαμόρφωσης της εκτύπωσης ενός φύλλου εργασίας.

Μέσα από αυτή την  ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. Βασικές αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου

2. Το επιχειρηματικό μοντέλο

3. Τις τεχνολογικές υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου

4. Τα  επιχειρηματικά μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικά καταστήματα, ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικές προμήθειες και ηλεκτρονική τιμολόγηση)

5. Εργαλεία από το διαθέσιμο εύρος που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν στην παραγωγή αντίστοιχων εφαρμογών

Μέσα από αυτή την ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. Τις βασικές αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις των προτύπων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

2. Τον ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΜΑS καθώς και τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

3. Διάφορα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης π.χ. Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA).

4. Την συμβολή του ποιοτικού ελέγχου και της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην βιωσιμότητα της επιχείρησης  της αειφόρου ανάπτυξης.

5. Την Αειφόρο Ανάπτυξη τόσο στο διεθνή όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο.

6. Τα σύγχρονα εργαλεία στην διαχείριση και επίλυση περιβαλλοντικών/αναπτυξιακών προβλημάτων.

7. Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Περιβάλλον και τα Συστήματα Ποιότητας.